Soorten broeikasgassen

De voornaamste broeikasgassen in volgorde van belangrijkheid. De verschillende broeikasgassen. Door de menselijke activiteiten neemt de concentratie van een aantal van deze gassen . De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas (distikstofmonoxide) en ozon.

Zonder broeikasgassen.

Nadat bepaald is over welke activiteiten de berekening plaatsvindt, volgt in stap de beslissing welke emissies berekend gaan worden. Het belangrijkste onderscheid hierbij is dat tussen broeikasgassen (voor transport vooral CO2) en luchtvervuilende. Dit heet het broeikaseffect , omdat je dit proces kunt vergelijken met wat er in een broeikas gebeurd.

Er zijn twee soorten broeikaseffecten, namelijk: – het natuurlijke broeikaseffect – het verstekte broeikaseffect. Het natuurlijke broeikaseffect. In de atmosfeer zweven allemaal broeikasgassen , waaronder koolstofdioxide en . Het eerste is er eigenlijk al vanaf de schepping.

Dit is het natuurlijk broeikaseffect. Dat zit zo in elkaar. In de dampkring komen gassen voor die een speciale eigenschap hebben: ze laten wel het zonlicht door, maar houden de warmte-uitstraling van de aarde voor een groot deel tegen. Als men ontwikkelingslanden en voormalige landen van de Sovjet-Unie wil betrekken in het emissiereductiebelei zijn grondgebruik en methaanemissie belangrijke factoren.

De antropogene verstoring van het klimaat wordt veroorzaakt door een toename van de concentratie in . We verwijzen hiervoor naar het versterkt broeikaseffect, maar we geven eerst wat meer uitleg over de soorten broeikasgassen. Voor meer info kan je doorklikken op de naam van . Wat zijn broeikasgassen ? Waterdamp: Het voornaamste broeikasgas is waterdamp (H2O). Watermoleculen in de atmosfeer houden de warmte vast die door de aarde wordt uitgestraald. Op hun beurt stralen ze die warmte weer naar alle kanten uit . Dit noemt men het broeikaseffect.

Een van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer is waterdamp. Andere broeikasgassen zijn: kooldioxide, methaan, distikstofoxide ( lachgas), gefluoreerde broeikasgassen en broeikasgassen en ozon. De aarde blijft dus op temperatuur door een hoog gelegen soort omhullende deken van broeikasgassen.

Broeikasgas zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Waarover men zich zorgen maakt is het zgn. Vaak wordt het broeikaseffect van gassen . Er zijn verschillende soorten broeikasgassen waarvan kooldioxide (CO2) in het algemeen de belangrijkste bijdrage levert aan het versterkte broeikaseffect. Naast COzijn methaan (CH4) en lachgas (N2O) belangrijke . De conclusies daarvan verschijnen deze week in het . Het broeikaseffect is het opsluiten van hitte in de atmosfeer.

Deze gassen vormen rondom onze planeet een soort deken.